Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 2 | Ročník 106 | 2023

English version 

Články

Elektronické právne úkony a ich doručovanie v pracovnoprávnych vzťahoch ... 83
K u n d r á t, I.

Právna regulácia sexizmu v reklame – základné východiská ... 99
Z l o c h a, Ľ.

Využitie (asistenčných) systémov založených na strojovom učení v ODR a ich klasifikácia podľa aktu o umelej inteligencii ... 116
K r i š t o f í k, A.

Komparácia trestného činu lúpeže v kontexte problémov vyskytujúcich sa v aplikačnej praxi ... 127
M o k r á, I.

Právna úprava kontradiktórnosti v anglosaskom trestnom systéme ... 145
M a r r, S.

Z vedeckého života

Správa z diskusného workshopu Osobitosti nájmu poľnohospodárskych pozemkov ... 159
F i l a g o v á, L.

Správa z konferencie Interdisciplinárne aspekty postavenia transrodových ľudí v spoločnosti ... 162
B a t k a, Ľ., M e t e ň k a n y č, O. M.

Recenzie a anotácie

D o m i n, M., B u j ň á k, V.: Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve. Komentár (S. Cibik) ... 167

B e l e š, A.: Uchovávanie a oznamovanie údajov o elektronickej komunikácii (L. Miklóssyová) ... 170

M l s n a, P. a kol.: Hospodářská soutež a veřejné zakázky (J. Svoboda) ... 173

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET