Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 4 | Ročník 102 | 2019

English version 

Články

Crowdworking a perspektívy digitálnej práce v budúcnosti alebo (Crowdworking – práca budúcnosti)? ... 291
B a r a n c o v á, H.

Právo na odpor jako ústavně zaručené právo a jeho specifika ... 303
B a r t o ň, M.

Trestnoprávna ochrana spoločnosti pred terorizmom – český a slovenský pohľad ... 322
J a l č, A.

Materiálne jadro ústavy a imperatív nezmeniteľnosti ... 336
K r a j á č, A.

Diskusia

K podstate a účelu premlčania v súkromnom práve ... 346
S e d l a č k o, F., Š t e v č e k, M.
.
Z vedeckého života

Prestížne ocenenie časopisu Právny obzor ... 366
O v e č k o v á, O.

Medzinárodná vedecká konferencia: 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy ... 367
M a r e č e k, L.

Recenzie a anotácie

V o z á r, J. (ed.): Zodpovednosť v práve: pocta Oľge Ovečkovej (L. Berdisová) ... 370

G a j d o š o v á, M., K e r e c m a n, P., Ď u r i š k a, Z., K u š n í r, J., H e l l e n b a r t, V.: Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 – 1948 (J. Vozár) ... 373

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET