Právny obzor

1

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 4 | Ročník 105 | 2022

English version 

Články

Zodpovednosť zamestnanca v pracovnom práve Slovenskej republiky a príprava nového Občianskeho zákonníka ... 271
B a r a n c o v á, H.

Výmaz obchodnej spoločnosti ako potenciálny zásah do základných práv ... 285
S t r é m y, J.

Atribúty nezávislosti národných energetických regulačných orgánov ... 316
Ch r o p o v s k ý, P.

K trestnosti prechovávania extrémistického materiálu podľa § 422c Trestného zákona ... 327
H o n z, T., K o v á č, P.

Informácie

Ústavodarná chvíľa (constitutional moment) prijatia maďarského základného zákona z roku 2011 a pokusy o jeho umeleckú propagáciu ... 342
B a l a t o n i, M., H a l á s z, I.

Z vedeckého života

Správa z konferencie: Košické dni trestného práva VI. ... 360
T o m a š, L.

Recenzie a anotácie

V o z á r, J., H u m e n í k, I., Z l o ch a, Ľ.: Zákon o reklame. Komentár (L. Lapšanský) ... 361

T o m á š e k, M.: Právo na Hedvábné cestě (A. Bröstl) ... 363

Š v á b, J.: Jak psát, aby se to dalo číst. Příručka přístupného psaní (R. Jakubáč) ... 365

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET