Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 2 | Ročník 105 | 2022

English version 

Články

Veľký senát a ustálená rozhodovacia prax (inauguračná prednáška) ... 95
L ö w y, A.

Úloha a význam nesporovej právomoci medzinárodných súdnych a mimosúdnych orgánov v súčasnom medzinárodnom práve ... 112
K l u č k a, J.

Úloha práva v postmodernej dobe pri ochrane nájomného bývania ... 124
D u l á k o v á  J a k ú b e k o v á, D.

Inštitút predbežnej ochrany poskytovanej obcou a analýza jeho využívania v Košickom kraji ... 141
F r a ň o, J. D.

Diskusia

Ešte raz ku kumulácii bežných úrokov a úrokov z omeškania (a o sankciách v súkromnom práve) ... 165
H l u š á k, M.

Z vedeckého života

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Umelá inteligencia z pohľadu práva a etiky: súčasné problémy, perspektívy a výzvy ... 173
S i s á k, Ľ.

Recenzie a anotácie

O r o s z, L. – L e š k o v á, K. – R u m a n, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky) (P. Kresák) ... 175

K o n e č n ý, S.: Verejný záujem. Príspevok k teórii a praxi verejnej politiky (J. Tekeli) ... 177

T a k á č, J.: Superficiálna zásada a inštitút práva stavby na Slovensku (R. Jakubáč) ... 178

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET