Právny obzor

1

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 2 | Ročník 105 | 2022

English version 

Články

Veľký senát a ustálená rozhodovacia prax (inauguračná prednáška) ... 95
L ö w y, A.

Úloha a význam nesporovej právomoci medzinárodných súdnych a mimosúdnych orgánov v súčasnom medzinárodnom práve ... 112
K l u č k a, J.

Úloha práva v postmodernej dobe pri ochrane nájomného bývania ... 124
D u l á k o v á  J a k ú b e k o v á, D.

Inštitút predbežnej ochrany poskytovanej obcou a analýza jeho využívania v Košickom kraji ... 141
F r a ň o, J. D.

Diskusia

Ešte raz ku kumulácii bežných úrokov a úrokov z omeškania (a o sankciách v súkromnom práve) ... 165
H l u š á k, M.

Z vedeckého života

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Umelá inteligencia z pohľadu práva a etiky: súčasné problémy, perspektívy a výzvy ... 173
S i s á k, Ľ.

Recenzie a anotácie

O r o s z, L. – L e š k o v á, K. – R u m a n, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky) (P. Kresák) ... 175

K o n e č n ý, S.: Verejný záujem. Príspevok k teórii a praxi verejnej politiky (J. Tekeli) ... 177

T a k á č, J.: Superficiálna zásada a inštitút práva stavby na Slovensku (R. Jakubáč) ... 178

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET