Právny obzor

6

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 4 | Ročník 106 | 2023

English version 

Články

Občianska spoločnosť – právne vyjadrenie ... 275
G a j d o š o v á, M.

Prejudiciálna otázka o výklade práva Európskej únie a právo na spravodlivý proces ... 291
H o d á s, M.

Modus v systéme kauzálnej tradície (Je modus samostatným, od titulu oddeleným právnym úkonom?) ... 302
K l e ň o v á, V.

Niekoľko úvah k určovaniu výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch ... 321
Z l o c h a, Ľ.

Stručný exkurz Návrhom princípov ochrany životného prostredia vo vzťahu k ozbrojeným konfliktom ... 333
P a n i g a j, J.

Trestný čin neoprávneného uskutočňovania stavby a správne stavebné delikty ... 354
J a k u š o v á, V.

Recenzie a anotácie

V o z á r, J.: Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského (M. Gregor) ... 371

H o d á s, M.: Implementácia autonómnej mobility – niektoré filozofické a (ústavno)právne aspekty a ich právne a metaprávne implikácie nielen pre Slovenskú republiku (J. Štorcel) ... 373

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET