Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 5 | Ročník 106 | 2023

English version 

Články

Právna regulácia výkladu práva ... 375
B á r á n y, E.

Determinace smluvního vztahu nezávislá na vůli stran ... 392
P e l i k á n o v á, I.

Vplyv Európskeho výboru pre ochranu údajov na kreovanie kompetencií a vymožiteľnosť práva ... 416
B i e l i k o v á, M.

Štandard spravodlivého a rovnoprávneho zaobchádzania a jeho súčasný status v medzinárodnom investičnom práve ... 433
C h o v a n c o v á, K.

Vplyv rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci plošného odhaľovania informácií o konečných užívateľoch výhod na právny poriadok Slovenskej republiky ... 447
K u b i n e c, M., U š i a k o v á, L., D z i m k o, J., K r i š t i a k o v á, K.

Diskusia

Pracovné právo a príprava nového Občianskeho zákonníka ... 461
B a r a n c o v á, H.

Z vedeckého života

Správa z konzultačnej konferencie zameraná na problematiku prípravy zákona o pozemkových úpravách ... 473
F i l a g o v á, L.

Recenzie a anotácie

D o m i n, M.: Žreb ako spôsob výberu politických reprezentantov. Budeme si slovenských poslancov vyberať náhodne? (S. Cibik) ... 478

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET