Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 6 | Ročník 104 | 2021

English version 

Články

Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského ... 405
V o z á r, J.

Úroky z úveru – riešené a otvorené otázky. Kumulácia úrokov z úveru a úrokov z omeškania (2. časť) ... 428
O v e č k o v á, O.

Uplatňovanie práva na náhradu škody v dôsledku zneužitia súťažného práva EÚ (základné východiská) ... 443
Z l o c h a, Ľ.

Relevantnosť probácie a mediácie v právnom systéme štátu ... 458
K u r i l o v s k á, L., K r á s n á, P.

Informácie

Nekrológ za Vierkou Pinčekovou ... 473
O v e č k o v á, O., V o z á r, J.

100 rokov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ... 474
G r e g o r, M.

Z vedeckého života

In memoriam Eugenio Bulygin (1931 – 2021) ... 478
B r ö s t l, A.

Recenzie a anotácie

H o l l ä n d e r, P.: Priesečníky umenia a práva (N. Mikušová) ... 481

D o m i n, M.: Volebné právo a volebné systémy (S. Cibík) ... 484

Celoročný obsah ... 486

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET