Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 6 | Ročník 104 | 2021

English version 

Články

Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského ... 405
V o z á r, J.

Úroky z úveru – riešené a otvorené otázky. Kumulácia úrokov z úveru a úrokov z omeškania (2. časť) ... 428
O v e č k o v á, O.

Uplatňovanie práva na náhradu škody v dôsledku zneužitia súťažného práva EÚ (základné východiská) ... 443
Z l o c h a, Ľ.

Relevantnosť probácie a mediácie v právnom systéme štátu ... 458
K u r i l o v s k á, L., K r á s n á, P.

Informácie

Nekrológ za Vierkou Pinčekovou ... 473
O v e č k o v á, O., V o z á r, J.

100 rokov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ... 474
G r e g o r, M.

Z vedeckého života

In memoriam Eugenio Bulygin (1931 – 2021) ... 478
B r ö s t l, A.

Recenzie a anotácie

H o l l ä n d e r, P.: Priesečníky umenia a práva (N. Mikušová) ... 481

D o m i n, M.: Volebné právo a volebné systémy (S. Cibík) ... 484

Celoročný obsah ... 486

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET